Regulamin strony

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO ZERWIJMYLANCUCHY.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Serwis zerwijmylancuchy.pl (dalej „Serwis”) jest serwisem internetowym prowadzonym przez HiPets sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Padewskiej 23/7, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000838400, NIP: 9542814028, REGON: 385936677 (dalej „HiPets” lub „Właściciel”).
2. Na potrzeby kontaktu z Użytkownikami udostępniamy adres e-mail: [email protected]
3. Zerwijmylancuchy.pl to bezpłatny Serwis poświęcony akcji „Zerwijmy łańcuchy” (dalej „Akcja”) polegającej na tym, że zainteresowane osoby mogą zaprotestować przeciwko wiązaniu psów na stałe na łańcuchach. Organizatorem Akcji jest Właściciel.
4. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba korzystająca z Serwisu (dalej „Użytkownik”).
5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
6. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. KORZYSTANIE Z SERWISU, ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących usług:
a) zapoznawać się z materiałami tematycznymi udostępnionymi przez Właściciela w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
b) dołączyć do udziału w Akcji jako wolontariusz lub jako koordynator poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zgłoszeniowych udostępnionych w Serwisie;
c) dokonać wpłaty na konto Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w celu zakupu przez Towarzystwo dla psów uwiązanych na łańcuchach długiej, lekkiej i bezpiecznej linki oraz mięciutkiej obroży;
d) otrzymywać maile informacyjne w sprawach związanych z działalnością portalu
2. Świadczenie usług na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej do zawarcia pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w Serwisie dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usług w Serwisie dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
4. Przeglądać Serwis (poza ewentualnymi elementami dostępnymi tylko dla zarejestrowanych Użytkowników) mogą wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Pouczenie o odstąpieniu od umowy umieszczone jest na końcu niniejszego Regulaminu.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest HiPets sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-777) przy ul. Padewskiej 23/7.
2. Więcej informacji o przetwarzaniu danych Użytkowników oraz o zasadach ochrony prywatności obowiązujących u Właściciela znajduje się w Polityce Prywatności HiPets sp. z o.o. dostępnej pod adresem: https://www.psy.pl/ogloszenia/polityka-prywatnosci/

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer (smartfon) z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
2. Korzystanie z usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel: dostęp do poczty elektronicznej.
3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny.
4. Serwis jest bezpłatny, ale ponieważ jest umieszczony w Internecie, to dodatkowym kosztem, jaki Użytkownicy mogą ponieść w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość może być zależna od czasu trwania połączenia lub ilości przetransferowanych danych, zgodnie z taryfą stosowaną przez operatora sieci, z której Użytkownicy korzystają.

V. ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik nie może łamać prawa, zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów. Obowiązuje go również zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. Właściciel może zaprzestać udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych elementów dla Użytkownika, w przypadku:
a) naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
b) w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Petstar lub innych Użytkowników lub innych osób.
3. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz Użytkowników żadnych majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.
4. Właściciel zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez wyraźnej zgody Właściciela jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).

VI. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu mogą być składane Właścicielowi na adres e-mail [email protected] lub pisemnie, na adres Właściciela.
2. W reklamacji wystarczy podać informacje niezbędne do ustalenia, który Użytkownik ją składał i co jest przedmiotem reklamacji. W przypadku reklamacji pisemnych potrzebny jest również adres do kontaktu.
3. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu maksymalnie 21 dni i przesłana tą samą drogą, którą została złożona.
4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR – internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany Regulaminu mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, zmian w ustawach oraz rozbudowy Serwisu (np. udostępnieniu Użytkownikom nowych funkcji).
2. Zachęcamy Użytkowników do cyklicznego odwiedzania niniejszej sekcji strony – będziemy zawsze informować niezwłocznie o wszelkich zmianach w naszym Regulaminie.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w całości w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o każdej zmianie za pomocą e-maila. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy z Petstar.
4. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Regulamin w wersji obwiązującej od dnia 1 września 2022 r.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY DLA KONSUMENTÓW
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas: HiPets sp. z o.o. ul. Padewskiej 23/7, 00-777 Warszawa, e-mail [ ] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
Ponieważ Serwis jest bezpłatny, kwestia płatności jest bezprzedmiotowa.

USTAWOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, formularz nie jest obowiązkowy)
• Adresat: HiPets sp. z o.o. ul. Padewska 23/7, 00-777 Warszawa, e-mail [ ]
• Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
• Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
• Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
• Adres konsumenta(-ów)
• Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
• Data
(*) Niepotrzebne skreślić.